Jakie standardy musi spełniać bus do przewozu towarów?

Jak każdy rodzaj transportu, także i transport drogowy ładunków busem musi spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa kierowcy, towarów i samego pojazdu. Jakiego rodzaju są to wymagania i jakie środki musi zastosować przewoźnik, by je spełnić?

Wymagania związane z zabezpieczaniem ładunków w transporcie drogowym

Standardy związane z przewozem towarów regulowane są przez Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Stosując się do zawartych w niej wymogów, przewoźnik zapewnia całkowite bezpieczeństwo transportowanym ładunkom, nie pozwalając na ich uszkodzenie czy przemieszczenie – np. na ostrych zakrętach. Jest to istotne również z uwagi na konieczność ochrony zdrowia kierowcy oraz innych użytkowników drogi.

Najważniejsze standardy, jakie należy tu spełnić, to:

  • Sprawny i dostosowany pojazd – w celu maksymalnego zabezpieczenia kierowcy i przewożonych ładunków konieczne jest korzystanie z pojazdu dostosowanego do tego typu działalności. Co więcej, powinien on być nowy i w doskonałym stanie, bez usterek czy uszkodzeń, a także mieć wykonany aktualny przegląd techniczny. To przede wszystkim od sprawności busa wykorzystywanego do przewozu towarów zależą efektywność i bezpieczeństwo całego procesu.
  • Nieprzekraczanie dmc pojazdu – przewoźnik realizujący transport towarów musi przestrzegać wytycznych związanych z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu. W przypadku busów jest to 3,5 tony. Konieczność stosowania się do tego limitu wynika z faktu, że operowanie przeciążonym pojazdem jest znacznie utrudnione ze względu na obniżoną sterowność. Co więcej, łatwo jest utracić nad nim kontrolę np. podczas gwałtownego hamowania. Przekroczenie dmc to nie tylko zagrożenie dla towaru, kierowcy i innych uczestników ruchu, lecz także powód do przyznania wysokiej kary pieniężnej podczas ewentualnej kontroli drogowej. Co więcej, w takim przypadku funkcjonariusze sprowadzą pojazd zastępczy, na który przeładowana zostanie nadwyżka towaru, co będzie wiązać się z dodatkowymi opóźnieniami i ryzykiem uszkodzenia poszczególnych obiektów.
  • Zabezpieczenie przewożonego ładunku – zastosowanie właściwych środków zabezpieczających pozwoli na unieruchomienie towaru, a tym samym uniknięcie jego ewentualnych uszkodzeń. Należy przy tym pamiętać, że wykorzystane w tym celu elementy również wliczają się do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Do najbardziej skutecznych sposobów należą:
    • rozparcie,
    • zapewnienie stabilności ładunku – np. poprzez zastosowanie odciągów, a w przypadku ładunków drobnicowych – sieci ze stalowego drutu. Konieczne jest również użycie haków, uchwytów i metalowych bloków z nacięciami (tzw. jeży). W przypadku towarów umieszczonych na paletach należy skorzystać z belek unieruchamiających. Towary sypkie muszą być z kolei transportowane w odpowiednich skrzyniach ładunkowych,
    • zwiększenie siły tarcia pomiędzy ładunkiem a podłożem – można tu zastosować np. specjalistyczne maty antypoślizgowe, które zapobiegną przesuwaniu się ładunku na platformie.
  • Odpowiednie załadowanie towaru – zgodnie z przepisami prawnymi ładunek powinien zostać umieszczony w pojeździe w taki sposób, by nie ograniczał pola widzenia kierowcy i nie zasłaniał świateł i urządzeń sygnalizacyjnych ani tablic rejestracyjnych. Musi być przy tym ułożony tak, by nie naruszać stateczności pojazdu ani nie przekraczać dopuszczalnego nacisku na osie. Dopilnowanie wszystkich tych czynników należy do obowiązków kierowcy i to on zostanie obciążony karą w przypadku ich niedotrzymania.

 

Należy przy tym pamiętać, że korzystanie ze wszelkich narzędzi służących do unieruchomienia i zabezpieczenia ładunku musi przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. W przeciwnym razie ich zastosowanie może okazać się niewystarczająco skuteczne.